190912 2019 RM day https://i.imgur.com/QPYgBgy.jpg
https://i.imgur.com/05K7fK9.jpg
https://i.imgur.com/Ly0CEZ6.jpg
https://i.imgur.com/MMTZpHG.jpg
https://i.imgur.com/a80vFMv.jpg
https://i.imgur.com/sr2ob4f.jpg
https://i.imgur.com/ot5rS5P.jpg
https://i.imgur.com/FsbCnxJ.jpg
https://i.imgur.com/5iCXZBb.jpg
https://i.imgur.com/ou1WMgU.jpg
https://i.imgur.com/An5xacp.jpg
https://i.imgur.com/lnfNLXv.jpg
https://i.imgur.com/ztuhuyL.jpg
https://i.imgur.com/XZvv7JG.jpg
https://i.imgur.com/wDY2lIL.jpg
https://i.imgur.com/1PZAPsX.jpg
https://i.imgur.com/osezq5I.jpg
https://i.imgur.com/sKsJMy9.jpg
https://i.imgur.com/Yn2yIcx.jpg
https://i.imgur.com/EThsku8.jpg
cr.防彈少年團官方臉書 https://bit.ly/31fdjRL -- (臺灣)
yi1506: 好可愛好帥QQQQ09/12 11:07
charmingcho: 看書的他好迷人啊啊啊 好幾張妙存!09/12 11:08
A10401725: 南俊太好看了QQ09/12 11:08
katori405: 又帥又可愛的 真不愧是危險的南人09/12 11:11
qwe8811238: 南俊真的是性感的男人QQQQQ09/12 11:11
abopj80: 很喜歡PERSONA造型 讓我秒躺 南俊真的好帥QQ09/12 11:12
summer0625: 南俊的氣場真的又帥又可愛QQ09/12 11:19